Connect with us

National

Việt Nam tranh cử ghế Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-25, theo truyền thông Việt Nam.

Published

on

Article feature image

Ngun hình nh, EuropaNewswire/Gado
Chp li hình nh, Phó Th tng Phm Bình Minh trong mt cuc hp ti tr s UN New York nm 2020
Phó Th tng Phm Bình Minh cho bit Vit Nam s ng c vào Hi ng Nhân quyn Liên Hip Quc (UNHRC) quc nhim k 2023-25, theo truyn thông Vit Nam.
Khóa hp thng k ln th 46 ca UNHRC khai mc hôm 22/2 ti Geneva, Thy S. M u là Phiên hp trc tuyn vi s tham d ca hn 115 oàn cp cao.
Phiên hp do Ch tch Hi ng Nhân quyn, bà Nazhat Shameem Khan (i s Fiji) ch trì.
Ông Minh, ngi dn u phái oàn Vit Nam tham…

Click here to view the original article.